Ramowy program audytu:

  • Ocena dokumentacji sporządzanej w firmie dot. wprowadzania HFC,
    w szczególności sprawozdania dot. wprowadzenia do obrotu HFC.
  • Przygotowanie zaleceń usprawniających sporządzanie ww. dokumentacji.
  • Przygotowanie sprawozdania z audytu.

 

W ramach audytu wykonywana jest wizyta ekspertów w siedzibie firmy oraz analiza zgromadzonej w firmie dokumentacji.

Sprawozdanie końcowe z audytu zostanie Państwu przedstawione w terminie do 2 tygodni od wizyty przedstawicieli firmy GreenLynx w zakładzie firmy.

Zespół wykonujący audyt składa się z pracowników merytorycznych (posiadających ponad 10 letnie doświadczenie w branży czynników chłodniczych), jak również biegłego rewidenta.

 

Uwaga!

Zgodnie z art. 19. ust. 6 rozporządzenia (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006 do dnia 30 czerwca 2015 r., a następnie co rok, każdy podmiot, który na podstawie art. 19 ust. 1 składa sprawozdanie z wprowadzenia do obrotu co najmniej 10 000 ton ekwiwalentu CO2 substancji HFC w poprzednim roku kalendarzowym, zapewnia dodatkowo, by dokładność tych danych była weryfikowana przez niezależnego audytora.

 

Audytor ten musi być:

  1. Akredytowany na podstawie dyrektywy 2003/87/WE; albo
  2. Akredytowany do celów weryfikacji sprawozdań finansowych zgodnie z ustawodawstwem danego państwa członkowskiego.

Podmiot przechowuje sprawozdanie z weryfikacji przez co najmniej pięć lat. Sprawozdanie to jest udostępniane Ministerstwu Środowiska i Komisji na ich wniosek.