Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po zmianach

OPIS

Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia związane z procedurą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wynikające z nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego, która weszła w życie od 1 czerwca 2017 r. i znacząco zmienia tryb procedowania w postępowaniach środowiskowych. Podczas szkolenia zostaną także omówione zmiany ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wprowadzone od 1 stycznia 2017 r.

 

W ramach szkolenia wykorzystywane zostaną prezentacje multimedialne, analiza studium przypadku oraz metoda warsztatowa. Podczas zajęć przewidziany jest czas na dyskusję, wymianę poglądów i doświadczeń praktycznych.

 

Szkolenie adresowane jest do organów administracji ogólnej (wójt, burmistrz, prezydent miasta) i wyspecjalizowanej (pracownicy regionalnych dyrekcji ochrony środowiska) wydających decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Szkolenie jest także kierowane do pracowników merytorycznych administracji z działów: inwestycji, ochrony środowiska i budownictwa itp.

PROGRAM

1. Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – charakterystyka unormowań procesowych.
• podstawy prawne postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
• zakres zastosowania oraz relacje przepisów kpa i odrębnych przepisów procesowych w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
• decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jako decyzja „główna” w procesie inwestycyjnym (development consent) i jej relacja do decyzji „wykonawczych” (np. pozwolenia na budowę).
2. Kiedy potrzebny jest raport ooś?
• rodzaje przedsięwzięć wymagających decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
• kwalifikowanie przedsięwzięć,
• dzielenie przedsięwzięć – powiązania technologiczne a funkcjonalne,
• zakres raportu, w tym zwłaszcza: adaptacja do zmian klimatu i odporność na zmiany klimatu, oddziaływanie na krajobraz, oddziaływania na bioróżnorodność.
3. Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
• elementy formalne wniosku i przesłanki materialne wydania decyzji,
• tryb i termin usuwania braków formalnych oraz skutki ich nieusunięcia po nowelizacji kpa.
4. Strony i uczestnicy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
• pojęcie strony postępowania; sposób definiowania pojęcia „w zasięgu oddziaływania”,
• nowelizacja zasad ogólnych kpa i jej skutki dla stron postępowania,
• wezwania i doręczenia w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (zmiany kpa w zakresie obwieszczeń i informowania stron),
• mediacje i rozprawa administracyjna po nowelizacji kpa,
• udział organizacji ekologicznej i innej organizacji społecznej – podstawy prawne, kryteria dopuszczenia.
5. Postępowanie z udziałem społecznym.
• obwieszczenie publiczne o wszczęciu postępowania z udziałem społecznym a obwieszczenie o wszczęciu postępowania,
• udział społeczeństwa – bieg terminów, wyłożenie niezbędnej dokumentacji sprawy, sposób składania uwag i wniosków.
6. Opinie i uzgodnienia w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
• zakres przedmiotowy i podmiotowy,
• podstawa prawna wydania i charakter prawny opinii i uzgodnień.
• uzgodnienie w trybie posiedzenia – nowelizacja kpa i jej wpływ na postępowanie uzgodnieniowe/opiniodawcze.
7. Postępowanie dowodowe.
• zasady postępowania dowodowego (nowelizacja kpa),
• raport jako główny środek dowodowy w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
• „kompetentni eksperci” – kryteria weryfikacji uprawnień twórców raportów,
• uwagi i wnioski złożone w procedurze z udziałem społecznym jako element ustalenia stanu faktycznego w sprawie.
8. Zawieszenie i umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
9. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.
• nowe obowiązki informacyjne organu wobec stron (nowelizacja kpa),
• treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez raportu,
• treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z raportem,
• decyzja o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań.
10. Uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
• uzasadnienie faktyczne,
• uzasadnienie prawne,
• ponowna ocena oddziaływania na środowisko,
• uzasadnienie sposobu rozpatrzenia uwag i wniosków,
• pouczenia (nowelizacja kpa).
11. Odwołanie i skarga do sądu administracyjnego na decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.
• zrzeczenie się prawa do złożenia odwołania ( nowelizacja kpa),
• odwołanie od decyzji przez organizację ekologiczną i jej skarga do WSA.
12. Problematyka wykonalności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym także ograniczenia w czasie skutków prawnych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
13. Nadzwyczajne tryby weryfikacji decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w tym uchylenie lub zmiana decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w trybie art. 155 kpa (czy decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach skutkuje nabyciem prawa?).

EKSPERT

Dr hab. n. pr. Anna Haładyj

Anna Haładyj jest doktorem habilitowanym nauk prawnych zatrudnionym na Wydziale Prawa KUL. Specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, jest praktykiem w konsultingu ochrony środowiska; posiada 10 letnie doświadczenia w prowadzeniu szkoleń metodami tradycyjnymi i jako e-szkolenia. Szkoliła m.in. kadry Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska, Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska, Lasów Państwowych, organy nadzoru budowlanego, pracowników Lasów Państwowych, służby ochrony zabytków, a także urzędników administracji ogólnej z całej Polski.

MIEJSCE

Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny

PLIKI DO POBRANIA