Nowelizacja ustawy f-gazowej – Podsumowanie dotychczasowych przepisów oraz omówienie zmian

OPIS

Uczestnicy szkolenia nabędą całościową wiedzę m.in. o tym – jak powinna być prowadzona dokumentacja urządzeń chłodniczych/klimatyzacyjnych, gdzie i jak zarejestrować swoją firmę jako operatora, jak działa ustawowy rejestr urządzeń, jak należy oznakować urządzenia, kiedy i jakie czynności powinien wykonywać serwis urządzeń oraz jak to weryfikować, aby postępować zgodnie z obowiązującym prawem.

Zajęcia teoretyczne będą uzupełnione sesją praktycznych ćwiczeń, prezentacją wzorów dokumentów wynikających z nowej legislacji oraz omówieniem zasad funkcjonowania rejestru urządzeń, który staje się niemalże codziennym narzędziem pracy osób odpowiedzialnych w imieniu operatorów za funkcjonowanie urządzeń chłodniczych.

Wiedza przekazania na szkoleniu umożliwi wypełnienie wszystkich obowiązków wprowadzonych nową polską i unijną legislacją dot. czynników chłodniczych, ciążących na operatorach urządzeń. Ustrzeże to przed wysokimi karami administracyjnymi za ewentualne nieprawidłowości.

PROGRAM

TEORIA:
1. Podstawy prawne – omówienie głównych regulacji dotyczących stosowania czynników oraz prowadzenia dokumentacji urządzeń zawierających f-gazy.
2. Urządzenia i instalacje chłodnicze/klimatyzacyjne działające na czynniki chłodnicze
z grupy HCFC oraz HFC:
• dozwolone terminy stosowania czynników,
• zakazy wprowadzania do obrotu,
• kontyngenty na f-gazy,
• omówienie definicji operatora – przykłady,
• omówienie odpowiedzialności operatora i serwisu urządzeń oraz instalacji,
• prawidłowe oznakowanie urządzeń i butli – wzór oznakowania,
• obowiązkowe przeglądy szczelności – metody i procedury dla HCFC i HFC,
• częstotliwość przeglądów szczelności,
• stałe systemy wykrywania wycieków (tj. kontroli szczelności) – jakie wymogi są stawiane takim systemom?; dokumentacja dot. systemów wykrywania wycieków,
• Karty Urządzeń – omówienie zasad prowadzenia, omówienie zmian w tym zakresie,
• co dodatkowo powinno być zawarte w instrukcjach obsługi urządzeń, tzw. DTR?,
• omówienie pozostałych obowiązków środowiskowych:
opłaty za emisję, ewidencja odpadów, raportowanie do KOBiZE, PRTR,
• certyfikacja personelu i przedsiębiorstw – aktualne wymogi w odniesieniu do SZWO
i F-gazów, jakie zmiany wprowadza nowelizacja przepisów?,
• Znowelizowane przepisy dot. kar administracyjnych – przegląd i omówienie.

PRAKTYKA:
1. funkcjonalność Centralnego Rejestru Operatów,
2. zakładanie przykładowych Kart Urządzeń,
3. Przeliczanie napełnień F-gazami w kg na tony ekwiwalentu CO2,
4. dokonywanie wpisów poszczególnych czynności do Kart Urządzeń,
5. omówienie praktycznych problemów związanych z zakładaniem, bieżącym prowadzeniem Kart Urządzeń.

EKSPERT

Krzysztof Pietrzak

Specjalista w zakresie przepisów prawnych dot. stosowania czynników chłodniczych (SZWO, F-gazy) oraz gospodarki odpadami i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, były specjalista Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Przeszkolił ponad 100 przedsiębiorców w zakresie nowej ustawy o odpadach (z 2012 r.). Autor serii artykułów dot. obowiązków firm w zakresie ochrony środowiska w ogólnopolskim miesięczniku Chłodnictwo & Klimatyzacja, w tym dot. kwestii prawnych dot. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wykładowca prowadzący serię szkoleń w ramach Akademii Klimatyzacji LG (LG Electronics) pn. „Jak legalnie prowadzić firmę instalacyjno-serwisową w branży chłodnictwa i klimatyzacji? Kluczowe wymogi prawa ekologicznego dziś i jutro.”. Prelegent na licznych seminariach, m. in. „Serwis, a elektroodpady i substancje niebezpieczne w sprzęcie” organizowane przez CECED Polska, konferencja dla serwisów organizowana przez miesięcznik Chłodnictwo & Klimatyzacja. Konsultant środowiskowy na targach Polagra-Tech 2013 oraz Polagra-Tech 2014. Autor Kampanii Edukacyjnych z zakresu postępowania z odpadami sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

MIEJSCE

Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny

PLIKI DO POBRANIA