Ochrona środowiska w firmie 2017 r. – Kompendium obowiązków przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska

OPIS

Zapraszamy na szkolenie, dzięki któremu poznasz, uporządkujesz lub przypomnisz sobie najważniejsze wymagania prawne dotyczące ochrony środowiska. Nie zabraknie praktycznych wskazówek, opisów dobrych praktyk oraz informacji na temat najnowszych zmian w przepisach.
Szkolenie przeznaczone jest dla wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw, organizacji niekomercyjnych oraz urzędów.* Zapraszamy osoby zainteresowane zdobyciem lub podniesieniem kwalifikacji w obszarze znajomości wymagań prawnych ochrony środowiska.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za ochronę środowiska, gospodarkę magazynową, zaopatrzenie, zakupy, administrację, logistykę, zarządzanie, planowanie i rozwój oraz egzekwowanie prawa – w szczególności dla przedstawicieli przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, administracji publicznej oraz firm zajmujących się doradztwem w zakresie ochrony środowiska.

 

* Obowiązki w zakresie ochrony środowiska dotyczą wszystkich wymienionych podmiotów.

PROGRAM

1. System prawny ochrony środowiska

2. Wprowadzenie do obowiązków przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska

3. Pozwolenia i zezwolenia w ochronie środowiska
a. Korzystanie ze środowiska
b. Emisje do powietrza
c. Gospodarka odpadami
d. Gospodarka wodnościekowa

4. Gospodarowanie odpadami
a. Odpad, produkt uboczny oraz utrata statusu odpadu
b. Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami
c. Zbieranie i przetwarzanie odpadów
d. Opłaty związane z gospodarowaniem odpadami
e. Uprawnienia oraz właściwość organów
f. Gospodarka o obiegu zamkniętym – nowe wyzwanie dla rynku

5. System opłat za korzystanie ze środowiska
a. Opłaty za korzystanie ze środowiska
b. Obowiązujące stawki i formularze do rozliczenia za 2016 r.
c. Terminy oraz adresaci sprawozdań
d. Opłaty podwyższone i kary
e. Zasady naliczania opłat za korzystanie ze środowiska – przykłady praktyczne
f. Emisja do powietrza (silniki spalinowe, kotły grzewcze, emisja z instalacji)
g. Pobór wód i odprowadzanie ścieków
h. Składowanie odpadów – opłaty podwyższone
i. Raport do KOBiZE – kogo dotyczy oraz zasady sporządzania

6. System opłat produktowych (opakowania, baterie i akumulatory, ZSEiE)
a. Jak realizować obowiązek odzysku i recyklingu zgodnie z nową ustawą?
b. Współpraca z organizacją odzysku oraz nowe wymagania dla organizacji odzysku
c. Samodzielna realizacja obowiązku odzysku i recyklingu
d. Zasady rozliczania opakowań wielomateriałowych oraz po środkach niebezpiecznych
e. Jak wyliczyć opłatę produktową oraz jakie sprawozdanie złożyć?

7. Ewidencja i sprawozdawczość
a. Zasady prowadzenia, wzory, terminy, organy właściwe

8. Dostęp do informacji o środowisku
a. Zasady wnioskowania o informacje o środowisku

9. Organy ochrony środowiska – ich uprawnienia i obowiązki
a. Gdzie załatwić sprawę?
b. Zakres odpowiedzialności urzędów

10. Jak przygotować się do kontroli z zakresu ochrony środowiska
a. Przebieg kontroli
b. Zasady współpracy z organami egzekwowania prawa

11. System zarządzania środowiskowego EMAS/ISO 14001
a. Zasady wdrażania, certyfikacji oraz rejestracji w EMAS
b. Koszty i korzyści wdrażania EMAS

12. Kary za nieprzestrzeganie wymagań prawnych ochrony środowiska
a. Jakie organy i kiedy mogą nakładać kary
b. Kary grzywny oraz administracyjne kary pieniężne
c. Procedury odwoławcze

13. Najnowsze oraz planowane zmiany w przepisach ochrony środowiska omawianych podczas szkolenia

14. Wykład i ćwiczenia w grupie – dyskusja: pytania i odpowiedzi.

EKSPERT

Maciej Krzyczkowski

Radca Generalnego Dyrektora w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Ekspert w zakresie gospodarki odpadami oraz zarządzania środowiskowego. Doświadczony audytor i wykładowca, autor licznych publikacji poświęconych gospodarce odpadami oraz ochronie środowiska. Dyplomowany trener ochrony środowiska – absolwent rocznego kursu trenerskiego oraz kursów dydaktycznych na Uniwersytecie Warszawskiem (Wydział Psychologii). Od 10 lat prowadzi szkolenia dla administracji oraz przedsiębiorstw (ponad 2,5 tys. przeszkolonych osób, ponad 1 tys. poprowadzonych godzin szkoleniowych). Prelegent na ponad 50 konferencjach w kraju i zagranicą poświęconych ochronie środowiska. Posiada praktyczne doświadczenie w doradztwie ochrony środowiska oraz wdrażaniu systemów zarządzania środowiskowego. Audytor środowiskowy normy ISO 14001 oraz sytemu ekozarządzania i audytu (EMAS).Ekspert ds. ochrony środowiska przy UN Global Compact Polska (ONZ). Członek Komitetu ds. EMAS przy Komisji Europejskiej. Członek Technicznej Grupy Roboczej Wspólnotowego Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (JRC) ds. dokumentu referencyjnego w branży gospodarki odpadami.

MIEJSCE

Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny

PLIKI DO POBRANIA