Ochrona środowiska w firmie – Kompendium wiedzy

OPIS

zapraszamy na szkolenie, dzięki któremu poznasz, uporządkujesz lub przypomnisz sobie najważniejsze wymagania prawne dotyczące ochrony środowiska. Nie zabraknie praktycznych wskazówek, opisów dobrych praktyk oraz informacji na temat najnowszych zmian w przepisach.
Szkolenie przeznaczone jest dla wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw, organizacji niekomercyjnych oraz urzędów.* Zapraszamy osoby zainteresowane zdobyciem lub podniesieniem kwalifikacji w obszarze znajomości wymagań prawnych ochrony środowiska.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za ochronę środowiska, gospodarkę magazynową, zaopatrzenie, zakupy, administrację, logistykę, zarządzanie, planowanie i rozwój oraz egzekwowanie prawa – w szczególności dla przedstawicieli przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, administracji publicznej oraz firm zajmujących się doradztwem w zakresie ochrony środowiska.

 

* Obowiązki w zakresie ochrony środowiska dotyczą wszystkich wymienionych podmiotów.

PROGRAM

1. System prawny ochrony środowiska

2. Wprowadzenie do obowiązków przedsiębiorców w zakresie ochrony środowiska

3. Pozwolenia i zezwolenia w ochronie środowiska
a. Korzystanie ze środowiska
b. Emisje do powietrza
c. Gospodarka odpadami
d. Gospodarka wodnościekowa

4. Gospodarowanie odpadami
a. Odpad, produkt uboczny oraz utrata statusu odpadu
b. Obowiązki przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami
c. Zbieranie i przetwarzanie odpadów
d. Opłaty związane z gospodarowaniem odpadami
e. Uprawnienia oraz właściwość organów
f. Gospodarka o obiegu zamkniętym – nowe wyzwanie dla rynku

5. System opłat za korzystanie ze środowiska
a. Opłaty za korzystanie ze środowiska
b. Obowiązujące stawki i formularze.
c. Terminy oraz adresaci sprawozdań
d. Opłaty podwyższone i kary
e. Zasady naliczania opłat za korzystanie ze środowiska – przykłady praktyczne
f. Emisja do powietrza (silniki spalinowe, kotły grzewcze, emisja z instalacji)
g. Pobór wód i odprowadzanie ścieków
h. Składowanie odpadów – opłaty podwyższone
i. Raport do KOBiZE – kogo dotyczy oraz zasady sporządzania

6. Ewidencja i sprawozdawczość
a. Zasady prowadzenia, wzory, terminy, organy właściwe

7. Dostęp do informacji o środowisku
a. Zasady wnioskowania o informacje o środowisku

8. Organy ochrony środowiska – ich uprawnienia i obowiązki
a. Gdzie załatwić sprawę?
b. Zakres odpowiedzialności urzędów

9. Jak przygotować się do kontroli z zakresu ochrony środowiska
a. Przebieg kontroli
b. Zasady współpracy z organami egzekwowania prawa

10. System zarządzania środowiskowego EMAS/ISO 14001
a. Zasady wdrażania, certyfikacji oraz rejestracji w EMAS
b. Koszty i korzyści wdrażania EMAS

11. Kary za nieprzestrzeganie wymagań prawnych ochrony środowiska
a. Jakie organy i kiedy mogą nakładać kary
b. Kary grzywny oraz administracyjne kary pieniężne
c. Procedury odwoławcze

12. Najnowsze oraz planowane zmiany w przepisach ochrony środowiska omawianych podczas szkolenia

EKSPERT

Paweł Ryś

Ekspert w zakresie ochrony środowiska, specjalista w zakresie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko i prawa ochrony środowiska.
Wieloletni koordynator projektów związanych z gospodarowaniem odpadami i opakowaniami w dużych korporacjach, w tym zagranicznych. Od ponad 10 lat zajmuje się tematyką ochrony środowiska – prowadzi liczne szkolenia i prelekcje w tym zakresie.
Audytor wiodący ISO 14001-2015.
Absolwent studiów ochrony środowiska na SGGW w Warszawie oraz studiów podyplomowych na UJK w Kielcach i UMCS w Lublinie.

MIEJSCE

Tarnobrzeski Park Przemysłowo-Technologiczny

PLIKI DO POBRANIA