Audyt energetyczny przedsiębiorstwa i System Zarządzania Energią (SZE) wg normy ISO 50001

Audyt  energetyczny  przedsiębiorstwa  jest  procedurą  mającą  na  celu  przeprowadzenie  szczegółowych i potwierdzonych  obliczeń  dotyczących  proponowanych  przedsięwzięć  służących  poprawie  efektywności  energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.

Kogo dotyczy obowiązek wykonywania audytu energetycznego?

Audyt energetyczny przeprowadza co 4 lata przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.), z wyjątkiem mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 104-106 tej ustawy.

W związku z tym do takich przedsiębiorców można zaliczyć te, które spełniają którykolwiek z warunków w jednym z ostatnich dwóch lat :

1.Zatrudnienie > 250 pracowników

2.Przychód netto > 50 mln euro netto

3.Suma bilansowa > 43 mln euro

Z konieczności przeprowadzenia audytu energetycznego są natomiast zwolnieni przedsiębiorcy, którzy wdrożyli:

1) system zarządzania energią określony  w Polskiej  Normie  dotyczącej  systemów  zarządzania  energią,  wymagań i zaleceń użytkowania lub

2) system  zarządzania środowiskowego,  o  którym  mowa  w  art.  2  pkt  13 rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (WE)  nr  122112009  z  25  listopada 2009  r.  w  sprawie  dobrowolnego  udzialu  organizacji  w  systemie  ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS),

– jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Przegląd energetyczny na potrzeby normy PN-EN ISO 50001

Przegląd energetyczny jest opracowaniem powstającym na potrzeby działania Systemu Zarządzania Energią i jest wykonywany wg postanowień p. 6.3 normy ISO 50001. Jako jeden z wymaganych elementów SZE sporządzany jest na podstawie danych posiadanych przez jednostkę, w której system jest wdrażany wg ISO 50001.

Przegląd energetyczny powinien być wykonywane w określonych przedziałach czasu, a także w odpowiedzi na znaczne zmiany w obiektach, wyposażeniu technicznym, systemach lub procesach wykorzystujących energię. Organizacja powinna utrzymywać jako udokumentowane informacje metodykę i kryteria wykorzystywane do wykonania przeglądu energetycznego oraz powinna  przechowywać udokumentowane informacje dotyczące jego rezultatów. Przegląd energetyczny może również uwzględniać bezpieczeństwo i dostępność dostaw energii.

Audyt energetyczny czy przegląd energetyczny?

Audyt energetyczny można wykorzystać do szczegółowego określenia możliwości poprawy wyniku energetycznego

Audyt energetyczny może dostarczyć informacji dotyczących niektórych części przeglądu energetycznego. Zakres audytu energetycznego może obejmować szczegółowy przegląd wyniku energetycznego organizacji, ZWE, systemów, procesów wykorzystujących energię i/lub wyposażenia technicznego.

Zwykle audyt energetyczny opiera się na wynikach mierzenia i obserwacji bieżącego wyniku energetycznego dla zdefiniowanego zakresu audytu. Wyniki audytu energetycznego zwykle zawierają informacje na temat bieżącego zużycia energii i wyniku energetycznego, a towarzyszyć im może szereg konkretnych zaleceń uszeregowanych pod kątem poprawy wyniku energetycznego lub zwrotu finansowego z inwestycji, określonych na podstawie analizy konkretnych danych i warunków operacyjnych.

Przegląd energetyczny na potrzeby normy PN-EN ISO 50001 nie zawiera podanych konkretnych rozwiązań technicznych wraz z analizą ekonomiczną tego rozwiązania.

System Zarządzania Energią (SZE) – czy warto go wdrożyć?

System Zarządzania Energią wg ISO 50001 ma zastosowanie do organizacji wszystkich typów i rozmiarów, SZE może być zintegrowany z dowolnym innym systemem zarządzania lub funkcjonować niezależnie.

Wdrażając System Zarządzania Energią w swoim przedsiębiorstwie:

1.Wykorzystujemy skuteczne, przydatne i działające narzędzie organizacyjne (vs audyt energetyczny – raz na 4 lata)

2.Poprawiamy efektywność energetyczną Naszego przedsiębiorstwa

3.Optymalizujemy zużycie i wykorzystanie energii

4.Zwracamy  większą uwagę i mamy większą kontrolę nad kosztami energii

5.Spełniamy wymagania Ustawy o efektywności energetycznej 

6.Uzyskujemy certyfikat, który daje nam przewagę konkurencyjną

Pomoc specjalistów firmy Greenlynx

Zapraszamy wszystkie zainteresowane firmy do współpracy w zakresie przeprowadzenia audytu energetycznego oraz wdrożenia Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa i System Zarządzania Energią (SZE) wg normy ISO 50001

Dodaj komentarz

Przewiń na górę