Audyt f-gaz

Fluorowane gazy cieplarniane (HFC, PFC oraz SF6) są to substancje chemiczne zawierające w swojej cząsteczce fluor oraz odznaczające się wysokim lub bardzo wysokim współczynnikiem ocieplenia globalnego (GWP), który jest od 140 razy do – blisko 23 000 razy większy niż GWP CO2, a ich produkcja i zużycie na świecie (w tym także w UE i w Polsce) bardzo szybko rośnie. To jedyne gazy cieplarniane objęte Protokołem z Kioto, które nie występują naturalnie, ale są wytwarzane przez człowieka.

Ważne! Zgodnie z artykułem 19 Rozporządzenia (UE) No 517/2014 wymagane jest przekazywanie raportów dot. f-gazów  do 31 marca danego roku kalendarzowego za poprzedni rok.

Kto powinien raportować f-gazy?

  • Każdy producent, importer i eksporter, który w poprzednim roku kalendarzowym wyprodukował, przywiózł lub wywiózł co najmniej jedną tonę metryczną lub 100 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych i gazów wymienionych w załączniku II, włącznie z podmiotami którym zostały przekazane kontyngenty
  • Każdy podmiot, który w poprzednim roku kalendarzowym zniszczył co najmniej jedną tonę metryczną lub 1000 ton ekwiwalentu CO2 fluorowanych gazów cieplarnianych i gazów wymienionych w załączniku II
  • Każdy podmiot, który w poprzednim roku kalendarzowym stosował jako substrat co najmniej 1000 ton ekwiwalentu CO2fluorowanych gazów cieplarnianych
  • Każdy podmiot, który w poprzednim roku kalendarzowym wprowadził do obrotu co najmniej 500 ton ekwiwalentu CO2fluorowanych gazów cieplarnianych i gazów wymienionych w załączniku II zawartych w produktach lub urządzeniach

UWAGA: Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 1191/2014 producenci produktów i urządzeń wyprodukowanych w Unii nie zgłaszają produktów ani urządzeń, w przypadku których zawarte w nich gazy były uprzednio objęte przywozem do Unii lub w niej wyprodukowane.

Żródło: BOWOiK

Przewiń na górę