Oferujemy przeprowadzenia audytu środowiskowego (wg normy ISO 14001 lub EMAS), który ma na celu kompleksową weryfikację przestrzegania przepisów związanych z ochroną środowiska w Państwa firmie. Dzięki takiej usłudze możliwe będzie szybkie wskazanie podstawowych nieprawidłowości oraz wprowadzenie działań naprawczych, które pozwolą na uniknięcie poważnych sankcji.

 

Audyt realizowany przez Naszych specjalistów składa się z trzech etapów:

 

Etap pierwszy

 1. Zapoznanie z firmą – z jej profilem działalności i dotychczasowymi działaniami związanymi z ochroną środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków jakim podlega dana działalność.
 2. Obserwacja procesów związanych z ochroną środowiska zachodzących w firmie – ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami, surowcami oraz tzw. korzystaniem ze środowiska (powietrze, woda, ścieki).
 3. Przegląd dokumentacji związanej z ochroną środowiska pod kątem spełnienia obowiązujących wymogów prawnych, a w szczególności:
  – Ustawy Prawo Ochrony Środowiska
  – Ustawy o odpadach
  – Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
  – Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

 

Etap drugi

 1. Podsumowania wizyty – raport wstępny z przeprowadzonych działań wraz ze wskazaniem obszarów, gdzie wymogi ochrony środowiska nie są spełnione.
 2. Przekazanie raportu wstępnego Zleceniodawcy.

 

Etap trzeci

 1. Podsumowanie audytu – przedstawienie do zapoznania się raportu końcowego, ze wskazaniem głównych obszarów, gdzie w pierwszej kolejności konieczne są akcje naprawcze wraz z propozycjami takich działań.
 2. Spotkanie z klientem w celu szczegółowego omówienia raportu końcowego.