Inwentaryzacja azbestu

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032 (POKzA) jako główny dokument programowy w kwestii usuwania azbestu z terenu Polski wyznaczył cele i zadania, które są konieczne do spełnienia. Jednym z nich było rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest przez jednostki samorządowe i wprowadzenie jej wyników do wojewódzkiej bazy danych o wyrobach i odpadach zawierających azbest (WBDA) do końca 2012 r.

Inwentaryzacja azbestu – wymogi prawne

W rzeczywistości nie wszystkie gminy dostosowały się jeszcze do założeń POKzA i mają spore opóźnienia w kwestii inwentaryzacji azbestu na swoim terenie. A jest to przecież nie tylko założenie wynikające z krajowego programu, ale także wymóg zapisany w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, który mówi o konieczności przedkładania marszałkowi województwa przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.
Do substancji takich zaliczamy właśnie azbest, a informacja powinna być przekazana do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy, według stanu na dzień 31 grudnia zgodnie z rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.

Nowy obowiązek składania informacji

Od początku 2013 r. wchodzi w życie nowy sposób składania informacji, który określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Od tej pory zgodnie z wymogami rozporządzenia informacje dotyczące wyrobów zawierających azbest będą bezpośrednio wprowadzane przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta do Bazy Azbestowej administrowanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, dostępnej za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.bazaazbestowa.gov.pl prowadzonej w formie elektronicznej przy użyciu systemu teleinformatycznego.

Najczęstsze problemy

Okazuje się, że jeszcze wiele samorządów nie wprowadziło wyników inwentaryzacji do bazy azbestowej. Przyczynę takiego stanu rzeczy można upatrywać w :
• Nieaktualnych danych o wyrobach zawierających azbest na terenie gminy.
Często gminy posiadają stare inwentaryzacje sprzed kilku lat, które nie były do tej pory aktualizowane. Taka sytuacja wymaga natychmiastowego podjęcia działań, gdyż brak kontroli nad wyrobami azbestowymi może nieść za sobą poważne skutki dla środowiska, nie mówiąc już o spełnieniu wymogów prawnych.
• Nie dostosowanie posiadanych inwentaryzacji do nowych wymogów
Zgodnie z nowymi wymogami dotyczącymi inwentaryzacji, powinna być ona przeprowadzona w odniesieniu do nr działek ewidencyjnych i obrębów ewidencyjnych. Tylko taka identyfikacja wyrobów jest właściwa i może być prowadzona przy użyciu Bazy Azbestowej.
• Niepełnych danych z przeprowadzonej inwentaryzacji lub popełnionej w niej błędów

Ważne! Wielokrotnie zdarza się, że inwentaryzacja przeprowadzana była poprzez rozesłanie ankiet do mieszkańców z prośbą o przesłanie tzw. „informacji o wyrobach zawierających azbest” wraz z „oceną stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”. Sporządzanie takich dokumentów i ich przekazywanie jest obowiązkiem każdego, kto takiego wyroby posiada. W praktyce jednak tak się nie dzieje, co sprawia, że gminy posiadają niepełne informacje. Nawet jeśli informacje takie zostaną uzyskane, to należy zweryfikować ich poprawność, gdyż ocena wyrobów azbestowych nie jest sprawą prostą. Najlepiej jeśli dokona tego profesjonalna firma, która posiada doświadczenie i przeprowadzi inwentaryzacje poprzez „spis z natury” (inne proponowane metody inwentaryzacji są niezgodne z POKzA).

Pora na działanie

Gminy, które nie podjęły jeszcze stosownych działań w kwestii inwentaryzacji swoich wyrobów powinny to zrobić jak najszybciej, nie czekając, aż zostaną do tego zmuszone poważnymi sankcjami.
Pierwszym krokiem powinna być ocena aktualnego stanu posiadanych informacji nt. występowania azbestu. Jeżeli okaże się, że posiadane dane są niepełne lub błędne, należy niezwłocznie je uzupełnić.
Najwłaściwszą metodą, o czym wspomniano już wcześniej, jest przeprowadzenie spisu poprzez wizyty u właścicieli nieruchomości i zebranie pełnych informacji o wyrobach zawierających azbest.
Potrzebna jest do tego wiedza dotycząca azbestu, jego występowania, zagrożeń z nim związanych oraz umiejętności dokonywania pomiarów określonych elementów budynku, w których występuje azbest.
Wykonanie tego typu prac gmina może zlecić Podwykonawcy, którym w tym przypadku są specjalistyczne firmy zajmujące się przeprowadzaniem inwentaryzacji. Posiadają one stosowne doświadczenie oraz dysponują przeszkolonymi osobami i właściwym sprzętem, co gwarantuje rzetelne wykonanie zadania.

Zapraszamy samorządy do skorzystania z wiedzy i doświadczenia specjalistów z firmy GreenLynx odnośnie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Współpraca z Nami to gwarancja profesjonalnego wykonania usługi – w ciągu ostatnich 10 lat przeprowadziliśmy już ponad 200 inwentaryzacji na terenie miast i gmin, wraz z wprowadzeniem jej wyników do Bazy Azbestowej, wykonaniem warstwy .shp oraz opracowaniem Programu usuwania wyrobów zawierających azbest.

Inwentaryzacja azbestu

Dodaj komentarz

Przewiń na górę