Inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie gminy

Firma GREENLYNX zajmująca się konsultingiem w zakresie ochrony środowiska, w ramach swojej szerokiej oferty dla gmin, chciała zaproponować Państwu usługę, której realizacja będzie istotna z punktu widzenia realizacji polityki klimatycznej Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Usługa polega na „opracowaniu bazy danych indywidualnych źródeł emisji w oparciu o przeprowadzenie obszarowej inwentaryzacji źródeł niskiej emisji”, która wspomoże określenie priorytetów działań naprawczych, w celu poprawy stanu czystości powietrza
w gminie, niezbędnych do zrealizowania ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych.

Szczegółowy zakres zadania:

 • Opracowanie bazy źródeł emisji na obszarze gminy, która będzie zawierała dla każdego punktu – budynku/lokalu niżej wymienione dane:

1) lokalizacja – adres zgodny z warstwą punktów adresowych Systemu Informacji Przestrzennej,
2) typ budynku (mieszkalny: jednorodzinny, wielorodzinny, pustostan lub niemieszkalny);

3) rodzaje ogrzewania w budynku/lokalu (węglowe, biomasa, drewno, olej, gaz, energia elektryczna, OZE);

4) ilość, rodzaj, moc [kW] i wiek pieców/kotłów (do 5 lat, do 10 lat, powyżej 10 lat)  na paliwo stałe (węglowy piec kaflowy, inne paleniska węglowe, indywidualny węglowy piec centralnego ogrzewania, kotłownia węglowa zasilająca kilka budynków, węglowa kotłownia osiedlowa, kocioł na biomasę), moc z dokładnością do 1[kW];.

5) rodzaj i ilość spalanego paliwa stałego [Mg lub m3]  w ciągu roku w budynku/lokalu; (węgiel, ekogroszek, koks, biomasa, drewno);

6) wielkość ogrzewanej powierzchni budynku/lokalu (m2);

7) wielkość emisji pyłu zawieszonego PM 10, benzo(a)pirenu,  pyłu zawieszonego PM 2,5, SO2, CO, CO2, NOx, wynikająca z ilości spalanego paliwa stałego na ogrzanie budynku/lokalu wg. metodyki zatwierdzonej przez Zamawiającego;

8) przewidywany termin zamiany źródła węglowego na bardziej przyjazny środowisku, rodzaj nowego źródła ciepła;

9) czy nieruchomość ma możliwość podłączenia do sieci ciepłowniczej;

10) czy dotychczasowe źródło ciepła zostało zastąpione źródłem węglowym o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła spełniającym wymagania emisyjne określone przez właściwy organ;

11) rodzaj i moc zainstalowanego (nowego) źródła ciepła [kW];

Dane dotyczące punktów 9,10 i 11 będą uzupełnianie po zrealizowaniu wymiany (wykonawca nie  uzupełnia tych danych, tworzy jedynie kolumny w bazie).

 • Utworzenie bazy danych indywidualnych źródeł emisji w formie arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel.
 • Obliczenie wielkości emisji substancji: pyłu zawieszonego PM 10, benzo(a)pirenu,  pyłu zawieszonego PM 2,5;  SO2, CO, CO2, NOx, przed i po wymianie pieca na paliwo stałe.
 • Rekrutacja ankieterów do przeprowadzenia inwentaryzacji.
 • Przygotowanie ankiet w wersji papierowej.
 • Przeszkolenie co najmniej trzech wskazanych przez Zamawiającego osób z obsługi bazy.
 • Prezentacja wyników i wniosków wynikających z przeprowadzonej inwentaryzacji w siedzibie Zamawiającego.
 • Zapewnienie możliwość eksportu wyników inwentaryzacji do warstw w formacie SHP ( możliwość zapisania pliku w formie pliku CSV).
 • Podsumowanie – wnioski końcowe oraz opracowanie dokumentacji z wynikającej inwentaryzacji w formie wydruku (3 egz.) oraz na nośniku elektronicznym w wersji umożliwiającej edycję dokumentacji przy użyciu oprogramowania będącego w posiadaniu Zamawiającego.

Pozostałe warunki dotyczące realizacji zadania:

 1. Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona w oparciu o wykaz przekazany przez Zamawiającego (listę punktów adresowych) i obejmie inwentaryzację w terenie przez ankieterów, na podstawie wcześniej pozyskanych informacji.
 2. Lista punktów adresowych zawiera punkty adresowe wg. ewidencji gruntów i budynków. W przypadku stwierdzenia podczas ankietyzacji dodatkowych lokali lub budynków posiadających swoją kotłownię, nieujętych w przekazanym wykazie, ankieter  dopisze lokal do wykazu i wypełni ankietę dla przedmiotowego lokalu.
 3. Inwentaryzacja nie stanowi spisu z natury, rozumianego jako komisyjne liczenie urządzeń grzewczych na paliwo stałe przez co najmniej dwie osoby w lokalu/budynku, w którym to urządzenie jest użytkowane. Informacje, jakie zbierać będzie ankieter w terenie będą pochodzić od użytkowników budynków (najemców, właścicieli) i pozyskane będą na podstawie wywiadu z nimi.
 4. Zebrane ankiety będą opatrzone podpisem ankietera.
 5. Ankieterzy zostaną przeszkoleni przez Wykonawcę oraz zostaną wyposażeni przez Wykonawcę w niezbędne elementy: identyfikator z numerem telefonu Urzędu Gminy lub firmy Wykonawcy, mapę z lokalizacją budynków, z których mają zebrać informacje.
 6. W celu sprawnego przebiegu inwentaryzacji, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informację o przeprowadzaniu działań inwentaryzacyjnych.
 7. Baza zostanie opracowana na podstawie przekazanego pliku excel zawierającego wykaz punktów adresowych podlegających inwentaryzacji.
 8. W bazie będą wprowadzone oznaczenia, w jaki sposób zostały pozyskane dane tj. np. ankieta u źródła, ankieta u zarządcy itp.
 9. Baza będzie posiadać możliwość sporządzania zestawień, raportów (tabele przestawne Excel) – zakres raportowanych danych będzie uzgodniony z Zamawiającym.
 10. Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych i innych informacji, nie udostępnionych w sieci publicznej, pochodzących z Systemu Informacji Przestrzennej, wyłącznie w celu realizowania zadania.
 11. Wykonawca będzie zobowiązany do bieżącego kontaktu z Zamawiającym, w celu konsultowania wykonywanych prac.

Zainteresowane samorządy zapraszamy do kontaktu z Naszą firmą

Inwentaryzacji źródeł niskiej emisji na terenie gminy

Dodaj komentarz

Przewiń na górę