Kontrola WIOŚ w firmie

Podstawowy zakres kompetencji Inspekcji Ochrony Środowiska określono w Ustawie z 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Ten akt prawny był wielokrotnie nowelizowany, lecz dopiero ostatnia zmiana poszerzyła zakres uprawnień w obszarze przeciwdziałania patologiom „środowiskowym”.

W związku z tym, Inspekcja Ochrony Środowiska staje się organem, który będzie mógł skutecznie walczyć, w szczególności z „szarą strefą” w ochronie środowiska. Warto zatem zwrócić uwagę na niektóre nowe uprawnienia Inspekcji.

Co może Inspekcja Ochrony Środowiska?

Główny Inspektor Ochrony Środowiska, wojewódzki inspektor ochrony środowiska lub upoważnieni inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska mogą podjąć czynności polegające na:

1. obserwowaniu i rejestrowaniu przy użyciu środków technicznych, w tym technik satelitarnych i bezzałogowych statków powietrznych, obrazu zdarzeń oraz dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom;
2. gromadzeniu i zabezpieczaniu dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;
3. żądaniu pisemnych lub ustnych informacji oraz przesłuchiwaniu osób w zakresie niezbędnym dla ustalenia stanu faktycznego przy jednoczesnym pouczeniu ich o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, o której mowa w Kodeksie karnym;
4. ustalaniu tożsamości osób oraz żądaniu okazania dokumentów niezbędnych do wymierzenia grzywny w drodze mandatu karnego lub sporządzenia wniosku o ukaranie;
5. nakładaniu grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia;
6. dokonywaniu oględzin pomieszczeń i innych miejsc;
7. zatrzymywaniu lub przeszukiwaniu pojazdów przewożących towary oraz kontroli dokumentów związanych z przewozem towaru, jeżeli zachodzi podejrzenie przewożenia odpadów;
8. udzielaniu pouczeń, zwracaniu uwagi, ostrzeganiu lub stosowaniu innych środków oddziaływania wychowawczego.

Usprawnienie walki z patologiami w zakresie ochrony środowiska

Od 1 stycznia 2019 r. nastąpi reorganizacja wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. Główny Inspektor Ochrony Środowiska będzie włączał w swoją strukturę Wydziały Monitoringu i Laboratoria. W wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska pozostaną tylko obecne Wydziały Inspekcji oraz pracownicy administracyjni. Oprócz tego Inspekcja Ochrony Środowiska ma być wzmocniona kadrowo, co umożliwi pracę na trzy zmiany. Każda z tych zmian w zakresie organizacyjnym i kompetencyjnym ma na celu usprawnienie walki z patologiami w zakresie ochrony środowiska.

Kompleksowa obsługa GreenLynx w zakresie ochrony środowiska

Ważne! Dobrze przygotowana firma, która wywiązuje się z wymaganych prawem obowiązków w zakresie ochrony środowiska, nie musi obawiać się kontroli WIOŚ. Problemem jest jednak brak wiedzy na temat tych wymagań lub wręcz brak chęci zarządu firmy do zidentyfikowania potrzeb związanych z ochroną środowiska.

Polecamy zapoznanie się z narzędziem, które umożliwi ocenę zgodności z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska.

Firma Greenlynx poprowadzi również kompleksową obsługę w zakresie ochrony środowiska.

Zapraszamy do współpracy!

Kontrola WIOŚ w firmie

Dodaj komentarz

Przewiń na górę