Każdy przedsiębiorca powinien przestrzegać obowiązków sprawozdawczych w zakresie ochrony środowiska. Najważniejsze z nich zostały wymienione poniżej oraz scharakteryzowane, aby wytłumaczyć kogo dotyczą i jak je wypełniać.

Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach

Zgodnie z ustawą o odpadach roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza:

 • wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;
 • prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami (z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych), obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów, w zakresie:
  – zbierania odpadów;
  – przetwarzania odpadów;
 • podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach.

Podmioty obowiązane do sporządzania sprawozdań składają je w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy marszałkowi województwa właściwemu ze względu na: miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów.

Ewidencja odpadów

Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów dotyczy:

 •  posiadacza odpadów, a także – w ograniczonym zakresie – transportującego odpady;
 • sprzedawca odpadów i pośrednik w obrocie odpadami niebędący posiadaczami odpadów są obowiązani do prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów niebezpiecznych;

 

Ewidencję odpadów prowadzi się poprzez następujące dokumenty:

 • karty przekazania odpadu;
 • karty ewidencji odpadu;
 • karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych;
 • karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 • karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji;
 • karty ewidencji odpadów niebezpiecznych;

 

Uproszczoną ewidencję odpadów z zastosowaniem jedynie karty przekazania odpadów prowadzą podmioty, które:

 • wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kilogramów rocznie,
 • wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie;
 • transportujący odpady wykonujący wyłącznie usługę transportu odpadów;
 • władający powierzchnią ziemi, na których komunalne osady ściekowe są stosowane w odpowiednich celach (art. 96 ust. 1 pkt 1–3).

 

Dodatkowe elementy ewidencji odpadów – w przypadku posiadacza odpadów przekazującego odpady na składowisko oraz zarządzającego składowiskiem odpadów:

 • podstawowa charakterystyka odpadów,
 • wyniki testów zgodności.

 

Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy:

 • wytwórców odpadów komunalnych;
 • wytwórców odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów;
 • osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędące przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na własne potrzeby;
 • podmiotów prowadzących działalność inną niż działalność gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami (nieprofesjonalna działalność w zakresie zbierania odpadów);

Opłaty środowiskowe

Opłaty ponosi podmiot korzystające ze środowiska w określonym zakresie, tj.

 • wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza;
 • wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi;
 • poboru wód;
 • składowania odpadów;

 

Wysokość opłat naliczana jest samodzielnie przez korzystającego ze środowiska.
Wyliczając opłaty należy stosować stawki opłat za korzystanie ze środowiska obowiązujące w okresie, w którym odbywało się korzystanie ze środowiska.
Podstawę do określenia wysokości opłat stanowi ewidencja prowadzona przez podmioty korzystające ze środowiska, zawierająca informację o zakresie korzystania ze środowiska.

 

Należną opłatę podmioty korzystające ze środowiska wnoszą bez wezwania na rachunek redystrybucyjny właściwego urzędu marszałkowskiego w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy opłata. Jeżeli opłata za dany rodzaj korzystania ze środowiska (tj. odrębnie za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza; odrębnie za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi itd.) nie przekracza 800 zł na rok, podmiot jest zwolniony z obowiązku jej wniesienia. Nie zwalnia to jednak z obowiązku przesłania wykazu!
Obowiązek uiszczenia opłaty za korzystanie ze środowiska przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku, w którym upłynął termin wniesienia opłaty.

Raport do KOBIZE

Złożenie raportu do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, kontrolowanej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) należy wykopnać za poprzedni rok kalendarzowy do 28 lutego!

UWAGA! Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji obowiązek sporządzenia i wprowadzenia raportu do Krajowej bazy spoczywa na każdym podmiocie korzystającym ze środowiska, którego działalność powoduje emisje (wprowadzanie do powietrza gazów cieplarnianych lub innych substancji)

Nasza firma pomoże Państwu wypełnić ten obowiązek.

 

Zapraszamy do kontaktu!

Wymagania REACH i CLP

Dla Naszych klientów przygotowujemy dokumentację wymaganą przepisami rozporządzenia 1907/2006 – REACH oraz 1272/2008 – CLP w formie opracowania tekstowego do wykorzystania przez klienta samodzielnie oraz na jego zlecenie wprowadzamy dane w programie IUCLID6. Zajmujemy się następującymi wymaganiami REACH i CLP:

 • Rejestracja;
 • Zezwolenia;
 • Scenariusze Narażenia;
 • Klasyfikacja, oznakowanie, pakowanie chemikaliów;

 

Opracowujemy i aktualizujemy Karty Charakterystyk.

 

Przygotowujemy dla klienta kompleksową informację, jakie obowiązki wynikające z przepisów dot. chemikaliów dotyczą jego organizacji.

 

Zapraszamy do współpracy!