Bazując na doświadczeniu Naszej firmy jak i współpracujących z nami specjalistów z wielu dziedzin jesteśmy w stanie przeprowadzić szczegółowe ekspertyzy obejmujące takie obszary jak m.in.: gospodarka odpadami, gospodarka wodno-ściekowa, gospodarka niskoemisyjna i efektywność energetyczna, zanieczyszczenia gruntu itd.

Ekspertyzy przyrodnicze

Firma Greenlynx realizując zapisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz rozporządzeń wykonawczych realizuje następujące usługi:
• Inwentaryzacje ornitologiczne,
• Inwentaryzacje botaniczne,
• Inwentaryzacje chiropterologiczne,
• Waloryzacje przyrodnicze,
• Opinie przyrodnicze,
• Monitoring porealizacyjny inwestycji,
• Nadzory inwestorskie.

Oferujemy także inne usługi z zakresu ekspertyz przyrodniczych.

Zapytaj o szczegóły!

Operaty dotyczące gospodarowania odpadami

Nasza firma chcąc pomóc samorządom w zorganizowaniu i sprawnym zarządzaniu gospodarką odpadami na ich terenie, proponuje następujące usługi:
• Organizacja systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie,
• Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi,
• Opracowanie Programu selektywnej zbiórki odpadów,
• Opracowanie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie,
• Przygotowanie corocznego Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami,
• Przygotowanie kampanii edukacyjno-informacyjnej.

 

Oferujemy także inne usługi z zakresu doradztwa dotyczącego gospodarowania odpadami.

 

Zapytaj o szczegóły!

Operat wodno-prawny

Pozwolenie wodnoprawne jest decyzją administracyjną uprawniającą do szczególnego korzystania z wód lub wykonywania oraz eksploatacji urządzeń wodnych, wydawaną na czas oznaczony na podstawie przedłożonego przez wnioskodawcę tzw. operatu wodnoprawnego.

Szczegółowe wymagania dotyczące treści operatu ustala art. 132 ustawy prawo wodne, różnicując wymagania w zależności od przedmiotu pozwolenia. Operat powinien być sporządzony w formie opisowej i graficznej.

Zapraszamy do współpracy!

Analizy GIS

 • Nasz zespół realizuje różnego rodzaju analizy GIS w tym: charakterystyka siedlisk przyrodniczych, mapy powodziowe, mapy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń, mapy występowania wyrobów zawierających azbest itp.
 • Posiadamy sprzęt specjalistyczny zarówno stacjonarny jak i mobilny do pracy w terenie (drony).
 • Posiadamy odpowiednie oprogramowanie i umiejętności do szczegółowego zobrazowania zmian zachodzących w środowisku.

 

Zapraszamy do kontaktu w celu uszczegółowienia Naszej oferty w tym zakresie!

Modelowanie powietrza i hałasu

 • Posiadamy oprogramowanie do modelowania powietrza i hałasu.
 • W naszym zespole znajdują się osoby z wiedzą specjalistyczną odnośnie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń i hałasu.
 • Wykonaliśmy liczne modelowania powietrza i hałasu do raportów OOŚ oraz innych opracowań.

 

Zapraszamy do współpracy!

KOBIZE i sprawozdawczość środowiskowa

Nasza firma proponuje wykonanie w imieniu samorządu pełnej Sprawozdawczości Środowiskowej obejmującej m.in.:

 • Złożenie raportu  do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji, kontrolowanej przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). Raport sporządza się za poprzedni rok kalendarzowy i składa elektronicznie do 28 lutego!

UWAGA! Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji obowiązek sporządzenia i wprowadzenia raportu do Krajowej bazy spoczywa na każdym podmiocie korzystającym ze środowiska, którego działalność powoduje emisje (wprowadzanie do powietrza gazów cieplarnianych lub innych substancji) – dotyczy to także samorządów!

 • Złożenie przez posiadaczy odpadów (wytwórców, zbierających, przetwarzających) marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów za poprzedni rok kalendarzowy do 15 marca!.

 

 • Wniesienie przez korzystających ze środowiska opłaty za korzystanie ze środowiska  na rachunek urzędu marszałkowskiego oraz przedłożenie wykazu zawierającego dane o opłatach do urzędu marszałkowskiego za poprzedni rok kalendarzowy do 31 marca!.

 

Wykonujemy także inne zadanie związane ze sprawozdawczością środowiskową.

 

Zapraszamy do kontaktu!

Mapy OZE

 • Mapy wykonujemy w technice GIS z możliwością zobrazowania w dowolnym formacie graficznym.
 • Do mapy dołączamy bazdę danych o instalacjach OZE z możliwością dokonywania obliczeń i drukowania raportów.
 • Na życzenie wdrożymy także bardziej zaawansowany system dostosowany do Państwa potrzeb.

 

Zapraszamy do kontaktu!

Inwentaryzacje azbestu

W związku z obowiązkiem realizacji przez gminy Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032 (POKzA) konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na ich terenie. Prawidłowo sporządzona inwentaryzacja może posłużyć do opracowania Program usuwania wyrobów zawierających azbest, a następnie pozyskania dotacji na usuwanie azbestu dla mieszkańców.

Od początku 2013 r. należy także w nowej formie tzw. Bazy Azbestowej przekazywać coroczne informacje marszałkowi województwa o ilości i stanie azbestu na terenie gminy.

Posiadając bogate doświadczenie w inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest (poświadczone przez wiele zadowolonych gmin) chcemy zaproponować:

 • Inwentaryzację wyrobów zawierających azbest z wykorzystaniem nr ewidencyjnych działek i nr ewidencyjnych obrębów.
 • Aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z wykorzystanie nr ewidencyjnych działek i nr ewidencyjnych obrębów.
 • Wprowadzenie danych z inwentaryzacji do Bazy Azbestowej wraz z przygotowanie sprawozdania do Marszałka Województwa.
 • Pomoc w pozyskaniu dotacji na inwentaryzację wyrobów zawierających azbest.

 

Nasz zespół przeprowadził już ponad 100 inwentaryzacji na terenie całej Polski. Posiadamy ponad 10 letnie doświadczenie związane z tematyką azbestu (inwentaryzacja, demontaż, transport, utylizacja).

 

Zapraszamy do współpracy!