Opracowujemy gminne dokumenty strategiczne związane z ochroną środowiska jak i pokrewnymi dziedzinami takimi jak: niska emisja, efektywność energetyczna, strategia rozwoju czy też rewitalizacja.

Program ochrony środowiska (POŚ)

Współpraca z Naszą firmą zagwarantuje Państwu:

 • Indywidualne podejście do każdego samorządu.
 • Sprawny i rzetelny proces pozyskiwania informacji potrzebnych do pracownia POŚ.
 • Konsultacje na każdym etapie, łącznie z ustalaniem zadań do POŚ.
 • Pomoc w opiniowaniu projektu POŚ przez właściwe organy.
 • Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu POŚ.
 • Przygotowanie projektu uchwały zatwierdzającej POŚ i prezentacje na sesji Rady Gminy/Miasta/Powiatu.
 • Program Ochrony Środowiska opracowany wg najnowszych wytycznych Ministerstwa Środowiska.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu POŚ na szczeblu gminnym i powiatowym.

 

Zapraszamy do współpracy!

Program usuwania wyrobów zawierających azbest (PUWZA)

Podstawowym celem Program usuwania wyrobów zawierających azbest jest oczyszczenie terenu gminy z azbestu poprzez przedstawienie harmonogramu stopniowego usuwania wyrobów zawierających azbest, a przez to wyeliminowanie negatywnego wpływu azbestu na zdrowie ludzi oraz na stan środowiska na jej terenie.

 

Program ma przede wszystkim zawierać:

 • Analizę wyników inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest przeprowadzonej na ternie gminy oraz opracowanie harmonogramu stopniowego usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.
 • Opracowanie celów krótkookresowych oraz długookresowych w odniesieniu do działań związanych z usuwaniem azbestu z terenu gminy.
 • Opracowanie wskazówek dotyczących usuwania wyrobów zawierających azbest – wymogi prawne oraz ochrona zdrowia ludzkiego.
 • Omówienie kosztów usuwania azbestu z terenu gminy.
 • Omówienie źródeł finansowania usuwania azbestu oraz ich analiza w odniesieniu do możliwości pozyskania środków przez gminę oraz przez mieszkańców gminy.
 • Zarysowanie zasad systemu edukacji mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów bezpiecznego ich usuwania oraz unieszkodliwiania.
 • Opracowanie wskaźników monitorowania Programu.
 • Analizę oddziaływania Programu na środowisko.

 

Obowiązki i korzyści z posiadania Programu:

Posiadanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest wraz z pełną inwentaryzacją wprowadzoną do Bazy Azbestowej jest obowiązkiem każdej gminy w zakresie posiadania informacji o szkodliwych substancjach, sprawozdawaniu tych informacji, a także harmonogramu bezpiecznego ich usuwania, zgodnego z wojewódzkimi i krajowymi planami i programami dotyczącymi ochrony środowiska.

Należy także podkreślić, że w przypadku ubiegania się o dotacje na zadania związane z usuwaniem azbestu z terenu gminy z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, warunkiem niezbędnym jest przedłożenie przez jednostki samorządu terytorialnego Programu usuwania wyrobów zawierających azbest jako załącznika do wniosku.

 

Nasza firma opracowuje Programu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz przeprowadza inwentaryzację wraz z wpisem do BAZY AZBESTOWEJ wg najnowszych wytycznych Ministerstwa Rozwoju.

Od 2012r. przeprowadziliśmy inwentaryzację i opracowaliśmy PUWZA dla ponad 100 gmin z całej Polski, w tym samorządów biorących udział w KONKURSIE AZBEST.

 

Zapraszamy do kontaktu!

Plan gospodarki niskoemisyjnej (PGN)

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) to dokument strategiczny opracowywany przez jednostki samorządu terytorialnego w celu osiągnięcia długofalowych korzyści środowiskowych, ekonomicznych i społecznych. Celem jest zwiększenie efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji oraz wdrożenie nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

 

Współpracując z Naszą firmą otrzymacie Państwo:

 • Indywidualne podejście do każdego samorządu.
 • Fachową pomoc konsultantów na każdym etapie pozyskiwania informacji do PGN.
 • BAZĘ EMISJI w oparciu o rzetelne badania ankietowe oraz wywiad terenowy.
 • MAPĘ ZANIECZYSZCZEŃ na podstawie danych geoprzestrzennych.
 • Pomoc w opiniowaniu projektu PGN przez właściwe organy.
 • Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu PGN.
 • Przygotowanie projektu uchwały zatwierdzającej PGN i prezentacje na sesji Rady Gminy/Miasta.
 • Szkolenie z zakresu wdrażania i realizacji PGN.
 • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) opracowany wg najnowszych wytycznych Doradców Energetycznych WFOŚiGW i NFOŚiGW.

 

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu Planów gospodarki niskoemisyjnej.

 

Zapraszamy do współpracy!

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe jest dokumentem strategicznym dla gminy, koncentrującym się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych.

 

Ustawa Prawo energetyczne nakłada na gminy obowiązek planowania i organizacji zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na ich obszarze.

 

Gmina realizuje to zadanie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz zgodnie z programem ochrony powietrza. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zadanie realizowane jest zgodnie z kierunkami rozwoju gminy zawartymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

 

Do obowiązków wójta, burmistrza lub prezydenta miasta należy opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

 

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe powinien być sporządzony na okres co najmniej 15 lat, a następnie aktualizowany nie rzadziej niż co 3 lata.

 

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe powinien zwierać: 

 • ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
 • przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych;
 • możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;
 • zakres współpracy z innymi gminami.

 

Posiadamy doświadczenie w opracowywaniu Projektów założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.

 

Zapraszamy do współpracy!

Gminny i Lokalny Program Rewitalizacji (GPR i LPR)

Program Rewitalizacji to dokument strategiczny stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. Dokument ten ma na celu ustanowienie wieloletniego programu działań w sferze społecznej oraz gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej, zmierzającego do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju.

Opracujemy dla Państwa GPR lub LPR według następującego schematu:

 1. Przeprowadzenie DIAGNOZY czynników i zjawisk kryzysowych na obszarze zdegradowanym – wyznaczenie obszaru rewitalizacji (analiza wskaźnikowa w oparciu o zebrane informacje od interesariuszy rewitalizacji).
 2. Przeprowadzanie KONSULTACJI SPOŁECZNYCH na każdym etapie realizacji Programu (w tym promocja i upublicznienie informacji).
 3. Przeprowadzenie szkolenia w zakresie wdrażania i funkcjonowania Programu.
 4. Pomoc w zaopiniowaniu projektu Programu przez stosowne organy i zainteresowane strony.
 5. Przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projekt Programu.
 6. Przygotowanie projektu uchwały zatwierdzającej GPR lub LPR i prezentacja na sesji Rady Gminy/Miasta.

 

Posiadamy doświadczenie w opracowywaniu GPR i LPR.

 

Zapraszamy do współpracy!

Gminny Program Opieki nad Zabytkami / Gminna Ewidencja Zabytków

Oferujemy Państwu KOMPLEKSOWĄ OBSŁUGĘ w zakresie przygotowania Gminnej Ewidencji Zabytków i opracowanie na jej podstawie Programu Opieki nad Zabytkami zgodnie z wymogami zawartymi w:

 • Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r.
 • Ustawie o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 18 marca 2010 r.

Ustawa z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie innych ustaw nakłada na wójtów, burmistrzów oraz prezydentów miast obowiązek założenia gminnej ewidencji zabytków w oparciu o wykazy przekazane przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Wszystkie czynności wykonujemy zgodnie z standardami przewidzianymi przez Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem.

 

W ramach oferty proponujemy:

 • przeprowadzenie kwerendy kart ewidencyjnych oraz adresowych dotyczących zabytków danej gminy zawartych w Archiwum Dokumentacji Technicznej Państwowej Służby Ochrony Zabytków,
 • aktualizację pozyskanych w powyższy sposób danych dotyczących zabytków danej gminy,
 • przeprowadzenie wizyt w terenie celem oględzin obiektów zabytkowych,
 • wykonanie dokumentacji fotograficznej wszystkich obiektów zabytkowych na terenie gminy będącej naszym klientem,
 • umieszczenie pozyskanych danych na kartach adresowych, których wzór został przewidziany w odpowiednim rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 • opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na podstawie przeprowadzonej ewidencji zabytków.

 

Posiadamy doświadczenie w  przygotowania Gminnej Ewidencji Zabytków i opracowaniu na jej podstawie Programu Opieki nad Zabytkami.

 

Zapraszamy do współpracy!

Strategia rozwoju miasta i gminy

Strategia rozwoju miasta/gminy to dokument, który w sposób kompleksowy przedstawia i opracowuje najważniejsze dla rozwoju JST wyzwania oraz zarysowuje cele rozwojowe w odniesieniu do różnego rodzaju obszarów, uwzględniając funkcje przez nie pełnione, występujące potencjały oraz bariery.

Ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz ustawa o samorządzie gminnym określa,że Gminy i Powiaty w swoich kompetencjach posiadają prowadzenie polityki rozwoju oraz wdrażanie programów pobudzania aktywności społecznej. Politykę rozwoju, czyli działania podejmowane i realizowane w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju jednostki, prowadzi się w oparciu o Strategię rozwoju.

Etapy realizacji Strategii rozwoju przedstawiają się następująco:

 • Przeprowadzanie szeroko zakrojonych KONSULTACJI SPOŁECZNYCH na każdym etapie realizacji Strategii rozwoju.
 • Zebranie informacji dotyczących poszczególnych obszarów JST i wyznaczenie kierunków rozwoju.
 • Pomoc w zaopiniowaniu projektu Strategii rozwoju przez stosowne organy i zainteresowane strony.
 • Przeprowadzenie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projekt Strategii rozwoju.
 • Opracowanie ostatecznej wersji Strategii rozwoju po zebraniu wszelkich uwag.
 • Przygotowanie projektu uchwały zatwierdzającej Strategię rozwoju i prezentacja na sesji Rady Gminy/Miasta.

 

Posiadamy doświadczenie w opracowywaniu Strategii rozwoju.

 

Zapraszamy do współpracy!

Raporty z realizacji i aktualizacja ww. planów i programów

 • Wykonujemy raporty z realizacji Planów i Programów strategicznych dla gmin i powiatów.
 • Przy wykonywaniu raportów zbieramy szczegółowe informacje nt. stanu realizacji poszczególnych zadań i dokonujemy analizy porównawczej na podstawie właściwych wskaźników.
 • Opracowujemy wnioski z przeprowadzonej analizy oraz przedstawiamy propozycje odnośnie kolejnego etapu wdrażania poszczególnych zadań.
 • Dokonujemy aktualizacji dokumentu oraz weryfikacji bazy danych Planów i Programów wg aktualnych wytycznych oraz obowiązującego stanu prawnego.

 

Zapraszamy do współpracy!