Doradzamy oraz prowadzimy w imieniu samorządów procedurę Oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Przygotowujemy wszelkie dokumenty związane z procedurą OOŚ, przeprowadzamy badania i modelowanie poszczególnych elementów przyrody pod kątem oddziaływania na nie planowanej inwestycji.

Ocena oddziaływania na środowisko

Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – to postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, obejmujące w szczególności:
a)  weryfikację raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
b)  uzyskanie wymaganych ustawą opinii i uzgodnień,
c)  zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu;

 

W ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko określa się, analizuje oraz ocenia:

 1. bezpośredni i pośredni wpływ danego przedsięwzięcia na:
  a)  środowisko oraz ludność, w tym zdrowie i warunki życia ludzi,
  b)  dobra materialne,
  c)  zabytki,
  d)  wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-c,
  e)  dostępność do złóż kopalin
 2.  ryzyko wystąpienia poważnych awarii oraz katastrof naturalnych i budowlanych
 3. możliwości oraz sposoby zapobiegania i zmniejszania negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
 4. wymagany zakres monitoringu.

 

Przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja następujących planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:

 1. planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; (tzw. I grupa)
 2. planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1. (tzw. II grupa).

 

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanych:
Dla przedsięwzięć z I grupy obligatoryjnie
Dla przedsięwzięć z II grupy po postanowieniu organu

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek jest elementem warunkującym wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (wyjątek: postępowanie w sprawie scalania i wymiany gruntów wszczynane jest z urzędu).

 

Wniosek powinien spełniać wymogi formalne wynikające z kpa. Wniosek powinien zawierać: wskazanie wnioskodawcy, organu administracji właściwego w sprawie wydania decyzji oraz treść żądania, potwierdzone własnoręcznym podpisem.

 

Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy złożyć załączniki określone w art. 74.
Najbardziej typowymi załącznikami są:

 • raport OOŚ lub karta informacyjna przedsięwzięcia,
 • kopia mapy ewidencyjnej poświadczona przez właściwy organ, obejmująca teren, na który będzie oddziaływało przedsięwzięcie (ewentualnie mapa sytuacyjno-wysokościowa),
 • wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli został on uchwalony – albo informacje o jego braku,
 • wypis z rejestru gruntów obejmujący teren, na który będzie oddziaływało przedsięwzięcie.

Wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem jednej z 24 decyzji „wykonawczych” m.in.: decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części – wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) – w przypadku m.in:
  a) przedsięwzięć mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko:
  –  dróg,
  –  linii kolejowych,
  –  napowietrznych linii elektroenergetycznych,
  –  instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu,
  –  sztucznych zbiorników wodnych,
  –  obiektów jądrowych,
  –  składowisk odpadów promieniotwórczych,
  b)  przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych,
  c)  przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich,
 2. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) – w przypadku inwestycji w zakresie budowy obiektu energetyki jądrowej, o którym mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;
 3. Starosta – w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów;
 4. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych – w przypadku zmiany lasu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, na użytek rolny;
 5. Wójt, burmistrz, prezydent miasta – w przypadku pozostałych przedsięwzięć

Raport oddziaływania na środowisko

Raport o oddziaływaniu na środowisko (raport OOŚ) jest jednym z kluczowych elementów oceny oddziaływania na środowisko. W raporcie zawiera się przede wszystkim informacje dotyczące przewidywanych oddziaływań, jakie może powodować planowane przedsięwzięcie na etapie jego budowy, eksploatacji i likwidacji, na poszczególne elementy środowiska oraz ludzi.

Zasadniczym załącznikiem do wniosku jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, składany wraz z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia z I grupy.

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia jest dokumentem zawierającym podstawowe dane o planowanym przedsięwzięciu, umożliwiającym właściwym organom administracji podjęcie decyzji o potrzebie lub rezygnacji z przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla danej inwestycji.

Karta jest załączana do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanych inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. grupa II). Stanowi również załącznik do zapytania o zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko (tzw. grupa I).

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (SOOS)

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko (SOOS)– to postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityki, strategii, planu lub programu, obejmujące w szczególności:
a)  uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko,
b)  sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko,
c)  uzyskanie wymaganych ustawą opinii,
d)  zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu;

 

Przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagają projekty:

 1. koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju regionalnego,
 2. polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
 3. polityk, strategii, planów lub programów innych niż wymienione w pkt 1 i 2, których realizacja może spowodować znaczące oddziaływanie na obszar Natura 2000 jeżeli nie są one bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynikają z tej ochrony.

 

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane także w przypadku projektów dokumentów, innych niż ww., jeżeli w uzgodnieniu z właściwym organem, o którym mowa w ustawie OOŚ , organ opracowujący projekt dokumentu stwierdzi, że wyznaczają one ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub że realizacja postanowień tych dokumentów może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko.

 

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest też wymagane w przypadku wprowadzania zmian do już przyjętego dokumentu z kategorii ww.