Ochrona środowiska dla gminy – ważne terminy w 2021 roku!

Firma Greenlynx od wielu lat wspiera samorządy w ochronie środowiska. Dzieląc się Naszym doświadczeniem i zdobytą wiedzą proponujemy Państwu pomoc w następujących kwestiach:

– złożenie raportu do KOBIZE za 2020 rok – do 28 lutego!

– złożenie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2020 rok – do 31 marca w systemie BDO!

– złożenia sprawozdania za korzystanie ze środowiska za 2020 rok –  do 31 marca!

Pomagamy również przygotować następujące opracowania i dokumenty:

– aktualizacja Planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) zgodnie z harmonogramem do końca 2021 roku

– raport z wykonania Planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) i Programu ochrony środowiska (POŚ)

opracowanie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

opracowanie Strategii elektromobilności i  Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu

opracowanie operatów wodnoprawnych

– opracowanie kart informacyjnych przedsięwzięć (KIP) i raportów środowiskowych (raport OOŚ)

– przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest z możliwością pozyskania dotacji z KONKURSU Azbest 2021 i opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest (PUWZA)

– przeprowadzenie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła (kotłów) z możliwością pozyskania dotacji wraz z opracowaniem Bazy danych źródeł niskiej emisji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)–  do końca 2021 roku!

W razie pytań proszę o kontakt z Naszym biurem tel. 608 764 462 lub 15 848 18 47 lub wiadomość zwrotną na maila biuro@greenlynx.pl. Zapraszamy również na Naszą stronę internetową www.greenlynx.pl.

Poprzednie

Audyt odpadowy

Następne

Audyt BDO

Leave a comment