Projekty parasolowe OZE

Działania parasolowe to odrębna forma projektów w osi priorytetowej III. Czysta Energia, działania 3.1 Rozwój OZE. Są one objęte odrębnym wnioskiem o dofinansowanie. Z projektu mogą skorzystać tylko jednostki samorządu terytorialnego, ich związki oraz stowarzyszenia.

Energia powstała z zastosowanych instalacji powinna być przeznaczona na potrzeby indywidualne gospodarstw domowych, które uczestniczą w projekcie, a więc zasilać instalacje budynków mieszkalnych i gospodarczych użytkowanych przez gospodarstwo domowe. Ponadto odbiorcą ostatecznym może być osoba fizyczna, w tym prowadząca działalność gospodarczą lub rolniczą.

Jakie rodzaje projektów będą dofinansowane?

Działanie 3.1 Rozwój OZE uwzględnia tylko mikroźródła OZE, o mocy nie większej niż 40 kW elektrycznej lub cieplnej o łącznej mocy nie większej niż 120 kW. Ponadto możliwa jest instalacja różnych rodzajów odnawialnych źródeł energii dla danego beneficjenta projektu. Istotą rzeczą jest to, że nie wszystkie rodzaje OZE mogą być zastosowane w każdym województwie. W przypadku kotłów na biomasę ograniczeniem mogą być przekroczenia emisji pyłów PM 10, a więc dofinansowaniem mogą być objęte jedynie kotły określonej klasy na podstawie normy PN EN 303-5:2012, co powinno być poprzedzone odpowiednim certyfikatem wydanym przez uprawnioną do tego jednostkę akredytacyjną. Decyzję o tym jakie rodzaje odnawialnych źródeł energii zostaną zastosowane podejmuje gmina.
Najczęściej montowanymi instalacjami OZE, które podlegają finansowaniu są:

  • kolektory słoneczne (ciepła woda użytkowa),
  • panele fotowoltaiczne (energia elektryczna),
  • pompy ciepła (ciepła woda i ogrzewanie).

Zasady dofinansowania

Program przewiduje maksymalne poziomy dofinansowania dla:
a) projektów, które są objęte pomocą publiczną w wysokości max. 85% wydatków kwalifikowanych (na podstawie zasad wynikających z przepisów o pomoc publicznej i pomocy „de minimis”),
b) projektów, które nie są objęte pomocą publiczną w wyskości max. 85% wydatków kwalifikowanych.

Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego projektu wynosi 10 mln zł, a minimalna 500 tys. zł. Dodatkowo na podstawie kryteriów oceny jakościowej Komitetu Monitorującego RPO premiowane będą te projekty, w których największy będzie wkład własny ostatecznych odbiorców w finansowaniu kosztów kwalifikowanych projektu.

Szczegółowe zasady finansowania dla poszczególnych województw mogą się różnić między sobą i będą ujęte w Regulaminach do konkursu.

Współpraca

W przypadku zainteresowania projektem parasolowym OZE zapraszamy do kontaktu z konsultantem Naszej firmy.

Następne

Prawo wodne

Leave a comment