Ochrona środowiska

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) dla gminy

Plany Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) są dokumentami strategicznymi opracowywanymi przez jednostki samorządu terytorialnego w celu osiągnięcia długofalowych korzyści środowiskowych, ekonomicznych i społecznych. Celem jest zwiększenie efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji oraz wdrożenie nowych technologii zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Plany Gospodarki Niskoemisyjnej mają m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.: […]

Opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na poziomie strategicznym określa i precyzuje politykę energetyczną gminy. Dokument ten zawiera on pełną charakterystykę gminy w zakresie źródeł zasilania, sieci przesyłowych i instalacji odbiorczych wraz z bilansem zużycia energii i paliw. Określa także potrzeby energetyczne gminy w założonym okresie oraz możliwości i […]

Inwentaryzacja azbestu

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032 (POKzA) jako główny dokument programowy w kwestii usuwania azbestu z terenu Polski wyznaczył cele i zadania, które są konieczne do spełnienia. Jednym z nich było rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest przez jednostki samorządowe i wprowadzenie jej wyników do wojewódzkiej bazy danych o wyrobach i odpadach zawierających azbest (WBDA) do końca 2012 r.

Przewiń na górę